Becher, Johannes R.: A költészet hatalma - Aurora 25. (Budapest, 1963)

J. R. Becher: A KÖLTÉSZET HATALMA Johannes Becher a XX. századi német iro­dalom jelentős alakja, a demokratikus Németor­szág megújult kultúrá­jának vezető személyisé­ge kétszeresen érdekes számunkra: azzá teszi jellegzetes írói arcéle, s az emberiség szabadsá­gáért elszántan küzdő áldozatos forradalmár emberi magatartása. E kötet elsősorban az író szubjektív, eredetileg közlésre nem is szánt gondolatait, megjegyzé­seit, vallomásait, mű­­helyjegyyzeteit tartal­mazza. Az első, ami meg­ragadja az olvasót e tisz­ta fényű gondolatok ol­vastán, az az izzó, szo­ciális szenvedélyesség, ami Becher minden sza­vát, minden gondolatát áthatja. Ö valóban az az író, akiről méltán mond­ható el: élete és életműve a legtökéletesebb harmó­niában van, cselekedetei leghívebb tanúbizonysá­gai költői elveinek, s „a költészet védelmében” és „a költészet hatalmáért” vívott harca . egyben konkrét társadalmi harc is.

Next