Benedek István: Lamarck és kora (Budapest, 1963)

Benedek István, az ismert pszichiá­ter és szépíró, a nagy sikert aratott Aranyketrec szerzője, az újkori ter­mészettudomány kialakulásának egyik legérdekesebb fejezetével is­merteti meg olvasóját ebben a köny­vében. Lamarck kora: a felvilágo­sodás, a francia forradalom, a napóleoni idők és a szentszövetségi reakció korszaka. Milyen volt eb­ben a közel száz esztendőben a biológia helyzete? Hogyan fejlődött Linnétől Darwinig a természettu­dományos gondolkozás? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Benedek könyve. S miközben megismerteti az olvasót a darwinizmus ,,elő futárai­nak” működésével, az első nagy­vonalú származáselmélet megalko­tójának, Jean Lamarcknak az éle­tével és műveivel, ismerteti a for­radalmi elmélet fogadtatását, a kortársak és utódok vélekedését Lamarckról és az ember származá­sáról, a darwinizmus és lamarckiz­­mus közötti különbséget stb. A szerző e korszak minden jelentő­sebb természetrajzi és természetfilo­zófiai könyvét elolvasta és plaszti­kusan ismerteti. így közvetlenül a forrásokra támaszkodva és számos - kézikönyvekben is megülepedett előítéleteket eloszlatva ismertet meg Linné, Goethe, Kant, Cuvier, Erasmus Darwin, Lamarck stb. természettudo­mányos működésével s a tudomány­ideológiai harccal, amely a szárma­zástan körül már Darwin fellépése előtt kiéleződött és napjainkig sem csitult el. Bőséges jegyzetanyag biztosítja a könyv tudományos hitelességét, az író szépirodalmi igényű stílusa pe­dig azt az olvasmányosságot, ami a könyvét élvezetessé teszi azok számára is, akik nem a tudományos részletkérdésekre, de e korszak kul­túrtörténetének természettudomá­nyos oldalára kíváncsiak. GONDOLAT

Next