Bienkowska, Barbara: Kopernikusz és kora (Budapest, 1973)

KOPERNIKUSZ ÉS KORA 1973-ban ünnepeljük Kopernikusz születésének 500. évfordulóját. Ez a tiszteletére megjelenő kötet tíz cikket tartalmaz. Szerzői korunk lengyel tudo­mányos életének kiváló képviselői, tudománytör­ténészek, csillagászok, közgazdászok. A tanulmá­nyok bemutatják Kopernikusz munkásságát, elmé­lete lényegét, és felvázolják azt a kort is - a rene­szánsz korát amelyben alkotott. Részletesen elemzik legnagyobb művét, a De Revolutionihust. Kopernikusz nézeteit összevetik az addig megdönt­hetetlennek tartott ptolcmaioszi geocentrikus vi­lágképpel. Kimutatják az azonos és az alapvetően különböző vonásokat, ily módon világítják meg a kopernikuszi elmélet újszerűségét. A heliocentri­kus rendszer világtörténelmi jelentőségét a tudo­mány különböző területein elért hatásával bizo­nyítják be a szerzők. Az új felfogás nemcsak a csil­lagászat, fizika, hanem a humán tudományok, a filozófia fejlődésére is serkentőleg hatott. Koper­nikusz nyomdokain haladt Kepler, Newton, sőt Einstein is. A cikkekből nem a magányába elvo­nuló tudós alakja rajzolódik ki, hanem a hazája po­litikai életében, ha kell védelmében hősiesen részt vevő ember képe is. A kötet bemutatja Koperni­kusz kevéssé ismert közgazdasági, pénzügyi tevé­kenységét is, s mindvégig hangoztatja humánus nézeteit. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom