Boga István (szerk.): Ibn Battúta zarándokútja és vándorlásai - Világjárók Klasszikus útleírások 5. (Budapest, 1984)

Ara: 39,- Ft IBN BATTŰTA ZARÁNDOKŰTJA ÉS VÁNDORLÁSAI Ibn Battúta, a középkor legna­gyobb arab utazója, Marokkóban született 1304-ben. Jogi tanulmá­nyainak végeztével, huszonegy éves korában, 1325-ben búcsút vett csa­ládjától, és útra kelt, hogy elvé­gezze a minden mohamedánra kö­telező mekkai zarándoklatot. Vé­gighaladva Észak-Afrikán, Egyip­tom, Palesztina, Szíria, Irak érin­tésével, a sivatagon átkelve érke­zett Medinába, majd Mekkába. Val­lási kötelezettségének eleget téve, nem tért vissza hazájába, hanem folytatta vándorlását, hogy felke­ressen még távolabbi, idegen föl­deket. Bejárta egész Elő-Ázsiát, észak felé eljutott a kipcsakok földjére, Dél-Oroszországba, hosz­­szabb ideig élt Indiában, felkereste Ceylont, Szumátrát, Jávát, a Mal­­dive-szigeteket, s fejedelmi meg­bízást teljesítve elhajózott Kínába is. Vándorlásai során mint túdós kádi hírnévre tett szert, a fejedel­mek, emírek és vallási elöljárók mindenütt vendégszeretettel fogad­ták. Mekkai zarándoklatát többször megismételte, s több mint két év­tizedig tartó távoliét után, Anda­lúzia érintésével tért haza Marok­kóba. Am a megismerés vágya ez­után sem hagyta nyugodni. Rövi­desen ismét útra kelt, bejárta Szu­dánt, s bizonyára tovább hatolt volna Afrika belseje felé, ha ural­kodójának rendelkezése visszaté­résre nem készteti. A fezi fejedel­mi udvarban beszámolt utazásairól, s Abú Inán, Marokkó uralkodója, ibn Battúta élményeit annyira ta-

Next