Bohr, Niels: Atomfizika és emberi megismerés (Budapest, 1964)

Niels Bohr ATOMFIZIKA ÉS EMBERI MEGISMERÉS Niels Bohr, a pár éve elhunyt Nobel-díjas dán fizikus, egyi­ke azoknak a tudósoknak, akik a legmélyebb befolyást gyakorolták korunk fizikájá­nak kialakulására. Már első nagy jelentőségű, munkáiból kiviláglott (a kilencszáztizes évek elején közölte a ró­la elnevezett és lényegében naprendszer-jellegű atom­modelt), hogy á fiatal tudós nem fél kimondani olyan el­méleti megállapításokat, me­lyek a klasszikus fizika alap­ján egyszerűen érthetetle­nek, s amelyek igazsága vi­szont nyomatékosan fölhívja a figyelmet arra, hogy az atomi világok fizikája más törvényeket követ, mint az általunk megszokott s érzé­keink számára közvetlenül adott realitásé. Bohr to­vábbra is hű maradt ehhez az új fizikához, s saját elszánt, tudományos dogmáknak el­lentmondó egyéniségéhez sem lett hűtlen sohasem: végig résztvett az elemi részecskék fizikájának kidolgozásában, s nem zárkózott el az új fi-

Next