Bongard-Levin, Grigorij Makszimovics - Grantovszkij, E. A.: Szkíthiától Indiáig. Az ősárja történelem talányai (Budapest, 1981)

A mű az ókortörténet egyik fontos területével: az indoiráni népek (indek és irániak) eredetének, „őshazájának” kérdésével foglalkozik népszerű formá­ban és tudományos megalapozottság­gal. A szakirodalomban régóta vitatott kérdést a szerzők új módon: az indo­iráni epikus hagyományból (mítoszok­ból, mondákból, mesékből) kiindulva vizsgálják. E fő kérdés mellett számos hipotézist kínálnak a finnugor és szibé­riai népek őstörténetének, mitológiájá­nak jobb megértéséhez, új értelmezésé­hez. Különös érdeklődésünkre tarthat számot ez a könyv már csak azért is, mert az indoiráni és finnugor népek kapcsolatának minden eddiginél sok­oldalúbb és átfogóbb képét rajzolja fel, részletesen elemezve a kölcsönösen át­­adott-átvett képzetek, hiedelmek, szo­kások (sámánizmus, népmeséi elemek stb.) egész sorát.

Next