Born, Max: Válogatott tanulmányok [Born] (Budapest, 1973)

MAX BORN: VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK Max Born, a XX. századi fizika „nagy örege” sok szempontból összekötőkapocs a klasszikus és a kvantummechanika között. Ekö­­tetben összegyűjtött írásai jól tük­rözik az új fizikai gondolatok megszületésének és kimunkálá­sának történetét. Born, aki kezdettől fogva benne élt a fizika forrongó új eszmevilá­gában, hiszen társszerzője volt munkatársa, Werner Heisenberg első—és egyben korszakalkotó­iéi fedezésének, a mátrixmecha­nikának, és megalkotója a kvan­tummechanika valószínűségi in­terpretációjának, mindig arra tö­rekedett, hogy megmutassa a ré­gi és az új fizika közös vonásait. Ehhez kritikusan kellett szemlél­nie a régi fogalomrendszert. Fel­teszi például a kérdést: „Valóban determinista-e a klasszikus fizi­ka ?” — és arra a következtetésre jut, hogy nem. De nem fogadja el a kvantummechanikából levont

Next