Braudel, Fernand: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. század. A mindenapi élet struktúrái (Budapest, 1985)

A magyar könyvkiadás nagy adóssá­gát rója le Braudel világhírű munká­ja első kötetének megjelenésével, amely a többi kötettől függetlenül is megállja helyét: önmagában zárt egy­séget alkot. A szerző - a mai francia és egyben egyetemes történetírás egyik legnagyobb alakja, iskolate­remtő tudós - művében az összeha­sonlító történetírás keretében az egész világ XV-XVIII. század közöt­ti életéről rajzol fel szinkronikus ké­pet. Könyvét olyan témák - demog­ráfia, betegségek, táplálkozás, öltöz­ködés, lakás, energiaforrások, techni­ka, közlekedés, pénz, városok stb. - együttes tárgyalása jellemzi, amelyek a hagyományos történetírás margójá­ra szorultak, vagy egymástól elszige­telten, külön-külön kerültek feldol­gozásra. Európa-centrikus látásmó­dunk szemszögéből feltétlen újdon­sága a könyvnek Braudel rendkívül tág látóköre: a vizsgált jelenségeket világméretekben veszi szemügyre; az anyagi műveltség kínai vagy ameri­kai megnyilvánulásait éppúgy ismer­teti, mint az európait. Ez a mű a középkor mindennap­jainak rekonstrukciója; enciklopédi­kus ismereteket nyújt arról, hogy mit ettek, ittak akkor az emberek, milyen betegségek sújtották őket, hogyan lak­tak, öltözködtek, közlekedtek - va­lójában hogyan éltek. Braudel példáz­za, hogy a történetírás nemcsak tudo­mány, hanem irodalmi műfaj: a szer­ző újrateremti, megformálja letűnt korok hangulatát és embereit, széles

Next