Chambers, Raymond Wilson: Morus (Budapest, 1971)

R. W. Chambers: MORUS Nem mindennapi eset, hogy az elemző történetíró egyszer­smind nagy fantáziájú, szépírói képességekkel megáldott mű­vész is. Chambers, a jeles an­gol tudós Morus-életrajzában nemcsak széleskörű, alapos kutatómunka eredményeit fog­lalja össze, hanem teljesen be­leéli magát a korba, a XVI. század első évtizedeibe, s szin­te azonosul hősével. Eleven, vonzó képet rajzol az Utópia szerzőjének egyéniségéről, csa­ládjáról, barátairól, közéleti szerepléséről, írói tevékenysé­géről, mindennapjairól. Drá­maian építi fel mondanivaló­ját — More idillikusán induló életét, amely tragikus módon, a vérpadon ér véget. A hős alakja mögött plasztikusan raj­zolódnak ki a XVI. század elejének nagy alakjai és politi­kai, szellemi küzdelmei, törek­vései. GONDOLAT

Next