Childe, Gordon: Az európai társadalom őstörténete - Studium Könyvek 35. (Budapest, 1962)

Childe AZ EURÓPAI TÁRSADALOM ŐSTÖRTÉNETE Az 1957-ben elhúnyt világhírű angol tudós neve Magyarországon sem isme­retlen. A szerszámok története és A civi­lizáció bölcsője című műveit nagy tet­széssel fogadta az ősrégészet iránt ér­deklődő olvasóközönség. Népszerűsé­gének nem utolsósorban az az oka, hogy Childe a legmagasabb fokú ismeretter­jesztés mestere: nem elégszik meg tudo­mányos eredményeinek egyszerű köz­lésével, hanem valósággal beleéli magát a nem szakember lelki világába, s a tudományos igényesség legcsekélyebb mérvű csorbítása nélkül vezeti végig olvasóit saját kutatómunkájának kü­lönböző fázisain. — Ötezer évvel eze­lőtt Európa őslakói gazdasági szerve­zet'és felszerelés tekintetében ugyan­azon a színvonalon álltak, mint a négy­száz évvel ezelőtt élő amerikai indiá­nok vagy a mai pápuák. Egyiptomból és Mezopotámiából eredő hatások nyo­mán azonban levetkőzték kőkorszak­­beli primitívségüket, sőt túl is szár­nyalták keleti tanítómestereiket. Ho­gyan és miért történt ez így? — erre a kérdésre igyekszik választ adni Childe professzor.

Next