Davidson, Basil: Az újra felfedezett ősi Afrika. A fekete anya. Afrika a megpróbáltatás éveiben (Budapest, 1965)

Ara : 5 5,— Ft Basi] Davidson AZ ÚJRA FELFEDEZETT ŐSI AFRIKA * A FEKETE ANYA Basil Davidson két műve, amely most egy kötetben ke­rül az olvasók kezébe, Fe­­kete-Afrika, azaz a Szahará­tól délre elterülő Afrika tör­ténelmével foglalkozik az időszámításunk kezdetétől a XIX. századig, tehát a gyar­matosítás koráig terjedő idő­szakban. Sokáig úgy hitték, és so­kan még ma is azt tartják, hogy a „fekete kontinens­nek” nincs is történelme, hi­szen ez a föld nem volt egyéb egy óriási vadonnál, amely­be az európaiak vitték a ci­vilizációt. E könyv lapjain azonban egy másik kép bon­takozik ki: ősi kultúrák és hajdani birodalmak tűnnek fel, amelyek még az euró­paiak megjelenése előtt vi­rágzottak Afrikában, és az egykorú európai feudális bi­rodalmakkal vethetők egybe. A szerző igyekszik Afrika múltját úgy feltárni, hogy

Next