De Micheli, Mario: Az avantgardizmus. 2., bővített kiadás (Budapest, 1969)

Expresszionizmus, kubizmus, futuriz­­mus, absztraktizmus, dadaizmus, szür­realizmus : századunk első harmadának, . e társadalmilag és politikailag bonyo­lult és nyugtalan korszaknak művé­szeti irányzatai. De Micheli, az egész Európában ismert nevű olasz esztéta marxista szem­lélettel nyúl e jelenségekhez és először nyújt róluk összefüggő képet. Még a legzavarosabb, legnehezebben megköze­líthető művészi irányzatban is igyekszik megkeresni azt a racionális magot, amelynek segítségével a jelenség min­denki számára érthetővé és társadalmi összefüggéseiben világossá válik.

Next