Dienes Pál: Valóság és matematika. Betekintés a matematika fogalomrendszerébe (Budapest, 1963)

DIENES PÁL VALÓSÁG ÉS MATEMATIKA Dienes könyvecskéje ki­váló bevezetést ad a mate­matikán kívülállóknak e tudományág gondolatvilá­gába. Az általános iskola számtananyagának ismere­te — és nem lankadó figye­lem — szükséges a mű megértéséhez. S ennek el­lenértékeképp az olvasó sa­játjává teheti a gimnázium, anyag jelentős hányadát. A szerző ezt úgy éri el, hogy a matematikai foga­lomalkotások, tételek lé­nyegét ismerteti, és igyek­szik elkerülni a technikai részleteket. GONDOLAT

Next