Dolmányos István: Finnország története (Budapest, 1972)

Finn nyelvrokonaink számunkra egzotikus, „északi” története s a régi Magyarországénál demokratikusabb társadalmi berendezése mindig ér­dekelte a magyar közvéleményt. Ma pedig az aktív semlegességéről, jó­szomszédi együttműködéséről híres, haladó politikai kísérleteiről neve­zetes kis ország a nemzetközi esemé­nyek előterébe került. Mindeddig nem jelent meg ná­lunk magyar szerzőtől egyetlen finn történet sem. Dolmányos István mű­vének legfőbb érdeme, hogy az európai történetbe ágyazva, egyete­mes történeti szempontból közelít a finn nép történetéhez, felhasználva a finn, a szovjet történetírás, vala­mint az egyetemes történet más is­koláinak eredményeit. A munka ős­történeti részét Bereczky Gábor írta. A skandináv feudalizmus pere­mén élő finn nép középkori törté­netéről, a hatalmas finn őserdők meghódításáról, egy patriarchális paraszttársadalomnak a kapitaliz­musba való beletöréséről szól ez a munka, igaz képet kíván adni a finnek és szomszédaik (a svédek és oroszok) kapcsolatairól és a finn­­magyar barátság útjáról. A drámai osztályküzdelmekben bővelkedő 20. századi eseményeket 1971-ig vezeti Dolmányos István feldolgozása. A munkát 70 kép és részletes tér­képek gazdagítják. GONDOLAT

Next