Dörrie, Heinrich: A diadalmas matematika. Száz híres probléma két évezred matematikai műveltségéből (Budapest, 1965)

Ára: 30,— Ft Dörrie: A DIADALMAS MATEMATIKA Régóta szükségét éreztem, és kedvet is hozzá, hogy az elemi matematika híres prob­lémáit egyetlen könyvben gyűjtsem össze, utaljak ere­detükre is, de mindenekelőtt rövid, áttekinthető és köny­­nyen érthető megoldásukat adjam. Úgy ítéltem, érdemesebb az elemi matematika prob­lémáira szorítkozni, azoknak az olvasóknak a kedvéért, akiknek sem idejük, sem al­kalmuk arra, hogy közelebb­ről foglalkozzanak a felsőbb matematikával. E megszorí­tás ellenére is színpompás, lebilincselő anyag gyűlt ösz­­sze, ami jó képet ad a ma­tematikai módszerek bá­mulatos sokoldalúságáról, és — legalábbis remélem, sokakat magával ragad majd azok közül, akik érdeklődés­sel fordulnak a matematika felé és örömüket lelik a sajá­tos matematikai észjárásban. Hiszen az itt nyújtott fel­adatok között tekintélyes számban fordulnak elő a matematikai művészet drága gyöngyszemei; olyan problé­mák, amelyeknek a megoldá­sában a matematikai gondol­kozás egy Euler, Gauss, Steiner és mások hallatlan diadalait ünnepelheti. (A könyv előszavából) GONDOLAT " 1 ■: iс • ■ ШММЗ

Next