Forbáth Róbert: Vegyészet a háztartásban. 2., átdolgozott kiadás (Budapest, 1963)

VEGYÉSZET A HÁZTARTÁSBAN A technika száguldó fej­lődése mindennapi, otthoni életünket is átformálja; a háztartási munka régi, időt­­rabló, a háziasszonyok ere­jét felőrlő formáit új mód­szerek váltják fel. A ház­tartás gépesítése mellett el­sősorban a vegyipar ter­mékeinek köszönhető, hogy a sok millió dolgozó nő és háziasszony felszabadulhat a házi munka robotja alól. Munkájukat ma sokkal gyorsabban, könnyebben és mégis eredményesebben vé­gezhetik el, mint anyáink. A háztartás korszerű ve­gyi segítőtársai — a mosó- és tisztítószerek, műanya­gok, rovarirtók stb. — ha­zánkban csak néhány esz­tendeje terjedtek el. Kiváló tulajdonságaikról, alkalma­zásuk széles területéről, gazdaságosságukról az első­sorban érdekelt háziasszo­nyok még keveset tudnak. Nem sokan ismerik azt a sokféle lehetőséget, amivel a háztartási problémák leg­többjét néhány egyszerű kémiai fogással megoldhat­juk. A tartalmas mondanivaló fogalmazása és színvonala olyan, hogy azt bárki elő­képzettség nélkül megérti, a könnyed szöveg akkor is élvezetes olvasmány, ha azt nem tanulmányozás, hanem csak szórakozás céljából ol­vassuk. Forbáth Róbert GONDOLAT

Next