Gatersleben, Siegfried Danert et al.: Növényvilág. Magasabbrendű növények I. (Budapest, 1974)

A német Uránia kiadótól átvett nagysikerű Állatvilág háromkötetes Növényvilággal folytatódik. Csak a téma változott, mert az élővilág másik nagy csoportját, a növénye­ket a kötetek szerzői hasonló mó­don ismertetik meg az olvasóval, mint az ötkötetes Állatvilág-ban az állatokat. A cél az, hogy az olvasó áttekintést kapjon a Föld egész nö­vényvilágáról, típusfajokon keresz­tül megismerje az egyes csoporto­kat, azok fejlődéstörténeti kapcso­latát, életmódját, testfelépítését, és az ember életében betöltött szere­pét. Ez a kötet a kihalt ősi és a ma élő harasztokat (amilyenek pl. a páfrányok), a nyitvatermőket (pl. a fenyőket), valamint a zárvater­mők nagyobbik részét, a kétszikűe­ket foglalja magában. A következő kötet — ennek folytatásaként — a kétszikűek befejezését és az egyszi­kűek ismertetését, stb.tartalmazza, míg az utoljára megjelenő munka az alacsonyabbrendűeket, az egy­sejtű és teleptestű növényeket mu­tatja be. A növény kevésbé feltűnő, mint a helyét változtató állat, s talán ezért kevésbé törődünk vele; így ismereteink is gyérebbek a növé­nyekről, mint az állatokról. Pedig a növényvilág is számos csodát, érde­kességet rejt az avatatlan szem elől, amelyet csak a botanikusok gondos vizsgálatai deríthetnek fel. Köny­vünk ennek a vizsgálódásnak eddigi legfontosabb eredményeit foglalja össze, amelynek olvasásában az ér­deklődő hasznos időtöltést, a bioló­giát tanuló vagy művelő olvasó pe­dig ismeretei bővítésének gazdag lehetőségét találja meg. A kb. 450 fekete-fehér fénykép és rajz, vala­mint 120 színes fotó nagyban meg­könnyíti az olvasó munkáját. GONDOLAT \

Next