Gradmann, Hans: Az élet rejtélye a kutatás fényében (Budapest, 1966)

Hans Gradmann AZ ÉLET REJTÉLYE A KUTATÁS FÉNYÉBEN Az élet megismerése - örök problémája az embernek. Ezért fokozott érdeklődéssel veszünk kéz­be minden olyan könyvet; amely az élet eddigi rejtélyes kérdéseit bon­colgatja. Túlzás lenne azt várni, hogy Gradmann könyve nyomán minden rejtély feltárul, ám az olva­só mégsem fog csalódni. A szerző kiterjeszti vizsgálódását az egész élővilágra - beleértve az embert is a legősibb élőlények kezdetleges mozgásától az ember szabad akaratáig és erkölcsi maga­tartásáig. Mondanivalóját úgy építi fel, hogy a nem szakember is követ­ni tudja. Elöljáróban megvizsgálja az élőlények anyagait és azokat a tulajdonságokat, amelyek minden élőben közösek. Azután sorra veszi a fontosabb életjelenségeket, kutat­va ezek eredetét, célját és megnyil­vánulásait. Ugyanezek az elvek vezérlik a szerzőt az egyedi kiala­kulásnak és az élővilág törzsfejlő­désének a kutatásában. Saját néze­tein kivül felsorakoztat és értékel minden lényeges korábbi és mai kutatást, magyarázatot, amelyek elfogadása vagy elvetése segít az élet rejtélyeinek felderítésében. Vé­gül az ember és a természet, illetve az ember és a természettörvények viszonyát fejtegeti, hangsúlyozva, hogy az emberi magatartás — leg­alábbis eredetében - így vagy úgy a természet törvényeiben leli ma­gyarázatát. GONDOLAT Ára : 44,— Ft

Next