Ivanov, V. V.: Nyelv, mítosz, kultúra (Budapest, 1984)

Next