Kajtár Márton: Változatok négy elemre. Szerves kémia. 1 kötet (Budapest, 1984)

A szerves természet anyagaira nem annyira a kémiai elemek változatos­sága, mint inkább néhány - kis túl­zással négy - elem kapcsolódási módjának változatossága jellemző. Ez a fajta sokrétűség az alapja a mintegy négymillió szerves vegyület létének. Egyáltalán el lehet-e igazod­ni egy ekkora dzsungelben? Vagy nincs más mód, mint minden egyes anyag esetében külön-külön sorra venni a sajátságokat, reakciókat, elő­állítási módokat? A szerző arra törekszik, hogy se­gítse az olvasót az elszigeteltnek tű­nő jellemzők közötti összefüggések felismerésében. Feltárja azokat a tör­vényszerűségeket, amelyek lehetővé teszik e vegyületek felépítését és egymással való reakcióit. E megkö­zelítési móddal sikerül elkerülnie az adatoknak a szerves kémia könyvek­re oly jellemző telefonkönyvszerű fel­sorolását. „Az anyag beosztása sokban eltér a szokásostól" - írja a szerző. „A könyv első fele statikus kémiával foglalkozik, a vegyületek tarka sok­féleségét az atommagok és elektro­nok változatos szerveződési lehető­ségeiként mutatva be. Az egyszerűbb molekulatípusok elektronszerkezeté­nek ismertetése után a térbeli szer­kezet kerül a vizsgálódás középpont­jába. A dinamikus kémiáról, vagyis az egymással reagáló molekulák átala­kulásairól - megfelelő molekulaszer­kezeti ismeretekre alapozva - a má­sodik rész ad áttekintést. A könyvet az anyag általunk ismert molekuláris szerveződésének legmagasabb szint­jét képviselő biopolimerek, a fehérjék és nukleinsavak kémiája zárja le." A gazdagon illusztrált könyv átfo­gó összefoglalást ad a témáról, és az olvasó számára a szerves kémia meg­értésének, felfedezésének örömét kínálja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom