Kovács Endre: A mai polgári történetírás - Studium Könyvek 38. (Budapest, 1962)

A MAI POLGÁRI TÖRTÉNETÍRÁS Napjainkban világszerte fokozott ér­deklődés nyilvánul meg a történetírás kérdései iránt, az olvasók nagy tömegei a helyesen és sokoldalúan megvilágí­tott múltból szeretnének tanulságot levonni a jelenre és a jövőre. Ebben az általános érdeklődésben nálunk mind­­ezideig kevés figyelemben részesült a polgári világ történettudománya. Hiá­nyoznak az olyan megbízható össze­foglalások, melyek a történeti stúdiu­mok iránt érdeklődő olvasót segítenék eligazítani a polgári történetírás kü­lönféle irányzatai és nézetei között. Pedig a szocializmus és a kapitalizmus között folyó világméretű ideológiai küzdelem indokolttá teszi, hogy meg­ismerkedjünk a polgári tudósok fel­fogásával, sikerrel harcolhassunk a polgári historiográfia ferdítései ellen.— Kovács Endre, Kossuth-díjas jeles egye­temes történészünk e munkájában elsőként terjeszti ki az érdeklődést a mai polgári történetírás széles terüle­teire, felfedi a különböző idealista nézetek eszmei gyökereit, megvilágítja a tudomány mögött meghúzódó tár­sadalmi-politikai érdekeket. Szemlét tart az amerikai, az angol, a francia, a német történetírás egy-egy jelentő­sebb irányzata felett, az utóbbi évtize­dek könyv- és folyóirattermésének széleskörű felhasználásával emeli ki az egyes iskolák jellemző vonásait. A mű fontos tanulsága, hogy a nyugati történetírásban is folyik a harc a reak­ciós felfogások és a haladó nézetek között, s ebben a küzdelemben a fej­lődő, változó élet az újat segíti. — A történeti érdeklődésű magyar olvasó­­közönség és hazai egyetemes történet­­írásunk is értékes ösztönzést nyerhet ebből a világosan, élvezetesen megírt, irodalmi utalásokban gazdag könyvből. Kovács En di e

Next