Meljuhin, Szerafim: A szervetlen természet fejlődési dialektikája - Studium Könyvek 41. (Budapest, 1963)

Sz. Meljubin A SZERVETLEN TERMÉSZET FEJLŐDÉSÉNEK DIALEKTIKAJA Meljuhin A véges és végtelen problémája c. művével vált is­mertté a magyar olvasóközönség előtt. Űj könyvében a szervetlen természet fejlődésének kevéssé kidolgozott filozófiai és termé­szettudományos problémáját vi­lágítja meg. A szerző - a mo­dern természettudomány ered­ményeire támaszkodva - érthető formában tárja fel a szervetlen anyag fejlődési folyamatának dialektikáját. Az anyag külön­böző formáinak lényegét elemzi, tanulmányozza az alapvető dia­lektikus törvényszerűségeknek a kozmoszban érvényesülő hatását. - Foglalkozik az ellentétek köl­csönhatásával, a mennyiségi és minőségi változások egymásba való átmenetével. Külön fejezet­ben tárgyalja a ciklikusság és az irreverzibilitás kölcsönhatását, a fokozatosság és irreverzibilitás viszonyát, az anyag kozmoszbeli fejlődési folyamatának eipusztít­­hatatlanságát. Szó kerül az okság elvéről, a dinamikus és a sta­tisztikus törvények, a lehetőség és a valóság viszonyáról. - A könyvet haszonnal forgathatja minden, a modern természettu­domány filozófiai problémái iránt érdeklődő olvasó. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom