Nyilasi János: Szervetlen kémia. 2., javított kiadás (Budapest, 1980)

Nyilasi János SZERVETLEN KÉMIA 2., javított kiadás A lexikon meghatározása szerint a szervetlen kémia a „kémiai ele­mek és vegyületek tulajdonságai­val, az elemek és vegyületek elő­állításával, felhasználásával foglal­kozó tudományág, amely csupán a szerves vegyületek kérdéseit mel­lőzi”. Ez a definíció röviden össze­foglalja a két nagy részre (elemek­re és vegyületekre) tagolódó mű tartalmát. A szerző az Általános kémia című művében már ismer­tetett atomszerkezeti alapon, azott kifejtett általános törvényszerűsé­gekre építve fejti ki mondanivaló­ját. A tárgyalás menetét a hosszú periódusos rendszer szabja meg. A szerző azonban nem automati­kusan az oszlopok száma, hanem a vegyértékelektronok pályatípusa szerint veszi sorra az elemeket. A vegyületek ismertetésekor különös figyelmet szentel a kötés- és rács­viszonyoknak. A szerző az előző kiadáshoz képest több helyen rész­letesebb anyagszerkezeti magyará­zatot ad elemek, vegyületek tulaj­donságaira és az egyes anyagok tárgyalásakor újabb felhasználási területeket is felsorol. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom