Peierls, Rudolf Ernst: A természet törvényei - Studium Könyvek 40. (Budapest, 1963)

A TERMÉSZET TÖRVÉNYEI (Fordította: Kosály György) * Peierls sajátos és viszonylag ritkán alkalmazott szempont alapján tekinti végig és mutatja be olvasójának a fizika fejezeteit: azt vizsgálja, miként lépett túl önmagán a modem kor természetismerete, a mindig újra és újra gyarapodó tények kényszere alatt — nem eldobva, de mindig újra­fogalmazva és gazdagítva a valóságot leíró régebbi törvényeket. S azzal, hogy anyagát e szempont szerint cso­portosítja, sajátos távlatot nyernek a fizika tájai, melyek önmagukban is éppen elegendő szokatlan és olykor meghökkentő jelenséggel várják a modem kor emberét, szakmabelit ás érdeklődő kívülállót egyaránt. Ami Peierls könyvét illeti, ez — habár alapos és koncepciózus munka — mégis inkább az utóbbiaknak, az érdeklődő kívülállóknak a kezébe kíván térképet adni a modem fiziká­ról : útmutatót a legalapvetőbb fogal­maktól a relativitáselmélet és kvan­tummechanika, az 'atommagfizika és a kozmikus sugárzás szerteágazó s ismeretlenségükben izgalmas prob­­lémaköreng. A fokozatosság, Peierls kiváló pedagógiai érzéke, szellemes példákkal és fordulatokkal változatos, gyakorlott ismeretterjesztő íróra valló stílusa a biztosíték arra, hogy az olvasó haszonnal forgathatja könyvé­nek lapjait, még akkor is, ha ez alkalommal talán először szánja rá magát, hogy alaposabb és közelebbi ismeretségbe kerüljön a természet törvényeivel. It. E. Peierls fi О N D ÓLAT

Next