Természettudományi kisenciklopédia (Budapest, 1975)

A természettudományok körében is — mint minden tudományterü­leten — állandóan üj és új fogal­mak születnek. Ha valaki egy új természettudományos fogalmat hall - már pedig mindenki min­den nap hall, sokszor többet is —, csak fel kell ütni a Természettu­dományi kisenciklopédiát, és — a tartalomjegyzék, a sok ezer fogal­mat felölelő tárgymutató alapján — máris olvasható a keresett prob­léma rövid összefoglalása, ismerte­tése: legyen az természettudomá­nyi törvény, műszerek működésé­nek fizikai elve, matematikai meg­oldás, csillagászati, földrajzi vagy biológiai kérdés. A Természettudományi kisencik­lopédia korunk természettudomá­nyi ismereteit rendszerezi és veszi sorra: a csillagászat, a földrajz, a biológia, a fizika, a kémia, a mate­matika eddig elért eredményeinek nagy részét fűzi egy kötetbe. A Kiadó reméli, hogy hasznos, jól áttekinthető kézikönyvet ad az olvasó kezébe, amely segít eliga­zodni a modern természettudo­mányok bonyolult kérdéshálóza­tában: legyenek azok alapvető problémák vagy részletkérdések. GONDOLAT

Next