Vasziljev, Mihail Vasziljevic: Az energia és az ember (Budapest, 1960)

Ara: j },- F I M.V. VASZILJEV AZ ENERGIA ÉS AZ EMBER Néhány évtizeddel ezelőtt, ami­kor rohamosan emelkedni kezdett az energiafogyasztás és ezzel együtt emelkedő mértékben fogyasztottuk a természetadta tüzelőanyagainkat, a geológusok és energetikusok ösz­­szehasonlították a fogyasztás mérté­két és a feltárt szén- és olajkész­letek mennyiségét. Ekkor azt a kö­vetkeztetést vonták le, hogy az em­beriségre borzalmas jövő vár. Kimerülnek-e valóban az olaj- és szénkészletek és pótolni tudják-e más energiaforrásokkal, ezt taglalja e könyv szerzője. Biztos felkészült­séggel bizonyítja be, hogy az em­beriség meg tudja oldani energia­problémáit, mert az ásványi tüzelő­anyag az emberi kultúra fejlődésé­nek csak egy meghatározott sza­kaszán alapvető energiaforrás. A kultúra fejlődésével az emberiség előbb fogja megtanulni, hogyan kell energiaszükségletét egyéb ener­giaforrásokból fedezni, mielőtt a meglevő készletei kifogynak. A Nap jóvoltából kimeríthetetlen energiaforrásaik vannak. A Naptól a Földre érkező hőnek ma még i szá­zalékát sem hasznosítjuk, a többi elvész. A víz-, szél-, a napenergia közvetlen hasznosítása, melyhez a Föld belső melegének és hasadó­anyagok energiatartaléka is járul, meg fogják oldani energiakérdé­seinket. Mennyire vagyunk a kü­lönböző energiaféleségek haszno­sítása terén ma és milyenek az em­beriség kilátásai, erre ad választ Vasziljev könyve. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom