Vitte, Szergej J.: Egy kegyvesztett visszaemlékezései (Budapest, 1964)

Sz. J. V itte EGY KEGYVESZTETT VISSZAEMLÉKEZÉSEI Szergej Juljevics Vitte emlék­iratai az orosz történelem egyik legmozgalmasabb korszakának, a cárizmus utolsó évtize­deinek eseményeit idézik fel. Vitte magasba ívelő karrierje III. Sándor cár idején kezdő­dött. Hosszú esztendőkig szol­gált az orosz vasutaknál vezető beosztásban, amikor egy vélet­len folytán rá irányult az ural­kodó figyelme. Rövid ideig tartó minisztériumi működése után kinevezte közlekedésügyi miniszterré, majd hamarosan pénzügyminiszterré. Ezt a po­zíciót töltötte be III. Sándor haláláig, sőt azon túl is, mert az új uralkodó, II. Miklós megtartotta apja pénzügy­­miniszterét, aki akkor már tekintélyes és tapasztalt állam­férfinak számított. Idővel azon­ban az uralkodó elhidegült tőle, mert számára Vitte túlságosan liberális gondolkodásúnak bizo­nyult. Leváltotta pénzügymi­niszteri posztjáról, és kinevezte a Miniszteri Bizottság elnökévé, ami addigi funkciójához képest kegyvesztésnek számított. Vitte ebben a pozíciójában is tevékenyen foglalkozott az államügyekkel, sőt a szeren­csétlen kimenetelű orosz—ja­pán háború után ő kötötte meg a japánokkal a viszonylag ked­vező békeszerződést, s ezzel elnyerte az uralkodó elismeré­sét, ami grófi cím adományo­zásában jutott kifejezésre.

Next