Fliedl, Gottfried: Gustav Klimt, 1862-1918 (Budapest, 2004)

Next