Epiktétosz: Epiktétosz összes művei + 2., javított kiadás (2016) - Electa (Budapest, 2014)

Steiger Kornél: A sztoikus etika és Epiktétosz lélekterápiája

1. A SZ­TOIKUS K­T­IKAI TANÍ­TÁS NÉHÁNY NYITO­TT PROBLÉMÁJA 329 heves indulat (például az őrjöngő dü­h). Az érzeteket, emóciókat és indulato­kat a sztoikusok négy osztályba sorolják. Ezek: az élvezet (hédoné), a fájdalom (lüpé), a vágy (epithitmia) és a félelem (p­robosz). Minden pathosz e négy osz­tály valamelyikének az alesete. Magától értetődő, hogy az animális pikerószisz az emóciók szerint orientá­lódik, hiszen az élőlény „örvend mindannak, ami testének kedvező, és vissza­retten mindattól, ami kedvezőtlen” (Gellius 12.5.7). Gyökeresen megváltozik a helyzet, amikor az emberi egyedben működni kezd a „vezérlő lélekrész” (,hegemonikon), a gondolkodás. A racionális pikerószisz számára az emóció már nemcsak hogy nem tölt be irányító funkciót, de jelenléte egyenesen káros is lehet: az emóciótól való megszállottság az az állapot, amikor az értelmes emberen az értelemmel ellentétes indulatok, érzelmek uralkodnak el. Etikai szempontból azért káros, mert az érzelme, indulata szerint cselekvő ember jobbára az erényes viselkedéssel homlokegyenest ellentétesen cselekszik, episztemológiailag pedig azért, mert a pathosz eltorzítja a gondolkodást (Dio­­genész Laertiosz 7.110), a pathosz hamis ítélet (Diogenész Laertiosz 7.111). Ezért a sztoikusok szerint a filozófusnak az a feladata, hogy animális patho­­szait száműzze, kigyomlálja magából. Azt... mondják, hogy a bölcs érzelemmentes (apathész), mivel nem is hajlamos a path­ácsokra. Diogenész Laertiosz 7.117 Gyakorta kérdezték, hogy a mérsékelt érzelmek-e a jobbak, vagy az ér­zelemmentesség. A mieink [= a sztoikusok] száműzik azokat, a peripa­­tédikusok mérsékelik. Én nem látom be, hogyan is lehetne hasznos vagy üdvös bármely köztes betegség. Seneca: Erkölcsi levelek 116.1. Németh András fordítása Valamikor a sztoa későbbi korszakában ez a merev dogmatizmus enyhül, és megjelenik a „jó érzelem” fogalma. Azt mondják, a jó érzelmeknek (eupatheia) három fajtája van: az öröm (khara), az óvatosság (eulabeia) és a kívánság (bulészisz). Az öröm az élve­zet megfelelője: a lélek racionális felajzottsága. Az óvatosság a félelemés racionális kerülés. A bölcs ugyanis semmiképpen nem fél, de óvatos. A vágyakozás megfelelőjének mondják a kívánságot, amely racionális törekvés.6 Diogenész Laertiosz 7.116 6 A fájdalomnak nincs megfelelője, mert ezt a pathoszt a bölcs teljesen kiküszöbölte a lelkéből.

Next