Fedinec Csilla - Szarka László - Vizi Balázs: Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014 (Budapest, 2018)

Vízi Balázs: A kisebbségek politikai képviseletének keretei nemzetközi színtéren

A kisebbségek politikai képviseletének keretei nemzetközi színtéren* VÍZI BALÁZS A kommunista rezsimek bukása után Közép- és Kelet-Európában különböző et­nikai-nemzeti kisebbségi közösségek egyre nagyobb politikai szerepet játszottak. Ennek a­­ kisebbségi közösségi mobilizációból vagy épp a kirekesztő többségi nemzetépítésre adott reakcióból fakadó­­ politikai szerepnek a megnyilvánulását látták egyesek a térségben kialakult aggasztó etnikai konfliktusokban is (különö­sen a Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlásában). De önmagában a demokratikus átalakulás is új kihívások elé állította a kisebbségeket is. Ahogyan Claus Offe fo­galmazott: „a kelet-európai átalakulási folyamat különlegessége és egyedisége ab­ból ered, hogy alapvető szinten azt kell »eldönteni«, hogy »mi« kik vagyunk, azaz dönteni kell az identitásról, az állampolgárságról, és a nemzetállam területi határai­ról éppúgy, mint társadalmi vagy kulturális határairól.”" Ebben az összefüggésben a térség országainak politikai életében kialakult etnikai törésvonalak és politikai szervezetek helyzete valóban sajátos körülmények között alakult a rendszerváltás időszakában. A politikai mobilizáció alapja, nem meglepő módon, sokszor az et­nikai, nemzeti, nyelvi identitás lett: az újonnan alakult többségi pártok rendszerint nem vállalták fel a kisebbségek problémáinak képviseletét, sőt akár a ’kisebbségi veszély’ (területi elszakadás vágya, lojalitás hiánya, idegen államok - anyaország - érdekeinek képviselete) vádjait használták fel saját választóik mobilizálására, így a kisebbségi közösségek is gyakran saját politikai párt létrehozásával láttak esélyt érdekeik képviseletére, a döntéshozatal befolyásolására.2 A demokratikus játék­ * A korábban folyóiratban (Kisebbségkutatás, 2015,24 [4], 124-141) megjelent tanulmány javított és aktualizált változata. 1 Offe, C.: Capitalism by democratic design? Democratic theory facing the triple transition in East Central Europe. Social Research 1991, 58 (4), 869. 2 A témával foglalkozó könyvtárnyi szakirodalomból csak példaként Bugajski, J.: Political Parties of Eastern Europe. A Guide to Politics in the Post-Communist Era. New York, 2002, M. E. Sharpe; Cordell, K. (ed.): Ethnicity and Démocratisation in the New Europe. New York, 1999, Routledge; Sa-

Next