Fedinec Csilla - Szarka László - Vizi Balázs: Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989-2014 (Budapest, 2018)

Vízi Balázs: A kisebbségek politikai képviseletének keretei nemzetközi színtéren

10 ■ A KIsEBBSÉGEK POLITIKAI KÉPVISELETÉNEK KERETEI NEMZETKÖZI SZÍNTÉREN szabályok között ugyanis a politikai párt adhat esélyt arra, hogy egy kisebbség a választott döntéshozó testületekben a kisebbségi közösség számára fontos, az iden­titását érintő politikai kérdésekbe bele tudjon szólni. Az európai államok között nem ismeretlen megoldás, hogy a kisebbségek számára akár kedvezményes választási feltételekkel vagy alkotmányos garanciákkal segítsék a parlamenti képviselet megszerzését.* 3 A közép- és kelet-európai országokban ez rit­kán bizonyult hatékony eszköznek és a jelentős lélekszámú kisebbségek pártjai szá­mára a rendes választási eljárásban megszerzett legitimációt nem is helyettesítheti. A kisebbségi pártok kormányzati vagy ellenzéki szerepe, a kisebbségek politikai kép­viseletének kérdése a térség országainak európai integrációjában is figyelmet kapott. Ráadásul az 1990-es évek elején kialakult nemzetközi kisebbségvédelmi intézmény­­rendszer, a kisebbségi jogok iránti fokozott figyelem új lehetőségeket adott a kisebb­ségeknek is a közéleti részvételben. Ez elsősorban a civil szervezetek előtt nyitott utat, de természetesen a kisebbségek érdekeinek megjelenítésében a kisebbségi civil szervezetek és a kisebbségi pártok sokszor szimbiózisban működnek, ami különösen igaz a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásukra. Nemzetközi szinten két fejlemény érdemes figyelemre ebben a tekintetben: a nemzetközi kisebbségvédelmi mechanizmusok kialakulása és az európai integráció folyamata. Egyfelől a kisebbségek egyre inkább elismert szerepet kaptak a kisebb­ségi jogokra vonatkozóan kialakult különböző nemzetközi monitoring és ellenőrző eljárásokban, amely közvetlen kommunikációs csatornákat nyitott meg számukra az érintett nemzetközi szervezetekkel. Másfelől pedig az EU bizonyos politikáit és struktúráit úgy is vizsgálhatjuk, mint amelyek új politikai részvételi lehetőségeket teremtenek a kisebbségek számára. A nemzetközi kapcsolatokban az államok do­mináns szerepe megkérdőjelezhetetlen és a nemzetközi jogban is egyedül az állam rendelkezik teljes jogalanyisággal. Az elmúlt évtizedekben azonban az államok kö­zötti szoros nemzetközi együttműködések, az emberi jogok nemzetközi védelme és Európában a példátlan intézményi integráció (a számos regionális nemzetközi szervezeten kívül mindenekelőtt az Európai Unióban) más, potenciális nemzetközi szereplők számára is teret nyitottak. Ezek a fejlemények a nemzeti, etnikai kisebb­ségek helyzetére is hatással voltak Európában. Az alábbiakban először intézményi megközelítésből áttekintjük a különböző nemzetközi fórumokat, amelyek valamilyen formában a kisebbségek részvételének is teret adnak, majd az európai integráció által nyújtott lehetőségeket vizsgáljuk meg. A két intézményi fejlődés segíthet jobban megérteni az EU-n belül élő kisebb­ségek politikai helyzetének sajátosságait, nemzetközi érdekérvényesítési esélyeit. lat, L. — Robotin, M. (eds.): A New Balance: Democracy and Minorities in Post-Communist Europe. Budapest, 2002, Local Government and Public Reform Initiative. 3 Vö. Verstichel, A.: Participation, Representation and Identity. Antwerp-Oxford-Portland, 2009, Intersentia, 382-437.

Next