Czibor József: Viharok szárnyán. A deáki református keresztyén egyházközség története - Csallóközi Kiskönyvtár (Pozsony, 2006)

Csallóközi Kiskönyvtár Könyvsorozatunkat harminckötetesre hirdettük meg, de a közelmúltban át­léptük ezt a határt. Nemzetünk és ré­giónk népe ismerni akarja múltját, egyre átfogóbb és részletesebb törté­nelemtudásra vágyik, sorozatunk pe­dig ennek az olvasói igénynek óhajt elébe menni. A csallóköziek az 1990- es évekig ritkán fordulhattak múltjuk felé; a huszadik század minden évti­zedben új történelmi, gazdasági, nemzeti, nyelvi, világszemléleti, csa­ládi és létdrámák küszöbére sodorta őket, s amikor a holnapért vagy csak egy nyugodt éjszakáért kellett küzde­niük, kinek futotta volna erejéből, hogy ne előre, hanem vissza, a múlt felé fordítsa kémlelő tekintetét? Köny­vek is alig álltak a tudásra szomjas elmék rendelkezésére; ami egykor nyomtatásban megjelent, azt szét­szórták, fölfalták történelmünk viha­rai, újak írására pedig 1918 után, de legfőképpen 1945-1989-ben kevés mód kínálkozott. Kiadónk reméli, hogy sorozatunk kötetei nemcsak tu­dásban, hanem öntudatban és hű­ségben is gyarapítani fogják a Csal­lóköz és a szomszédos tájegységek magyarságát, amely így szilárd uta­kat épít magának a jövendőbe. képek (1993, 2000) a lelke (1993) is Egyházmegye (1993) llóköz (1993) lűemlékei (1994) ■ leírása (1848) (1994) \szat története (1994) hitközség emlékkönyve (1995) ! 730-1740 körül) (1996) íros históriája (1996) itonyföld I. mi forrásaiból) (1996) : szék nemesei századból) (1997) li útja ütői a babérig) (1997) öló 1848/1849 (1998) izsonyi vértanúi (1998) házkerület története I-II. (1998) •mesi plébánia múltjából (1999) nay Béla hetéről (1894-1896) (1999) ü vagyon, szép piros... akiáltók) (1999) sallóközi népdalok) (1999) épkori földrajza (2000) Csilizköz földrajzi nevei (2000) 1725-1740 (2000) itus egyház története) (2000) Ara 220,- Sk

Next