Gerold László: Gion Nándor - Tegnap és ma. Kortárs magyar írók (Pozsony, 2009)

„Gion történetei zárt világban ját­szódnak, melyben az erkölcsi nor­mák különösen fontos szerepet kap­nak, akkor is, ha tágabb értelemben a hatalom és a kisember kapcsolatá­ról, s akkor is, ha a kis közösségek­ben élő emberek egymás közötti vi­szonyáról van szó. Az erkölcs Gion szövegeiben sohasem elvontan je­lentkezik, mindig konkrét, mélyen személyes emberi vonatkozásai vannak, mert olyan kísérő motívu­mok kötődnek hozzá, mint a bol­dogság, a szegénység, a félelem, a szorongás, a vágy, a csalódás, a ki­rekesztettség érzése, az anyagi fel­­emelkedés igénye, a szeretet, a má­sok megsegítése stb. S mivel Gion tiszteletben tartja ezeket a szemé­lyes vonatkozásokat, megértésükre törekszik, következésképpen talán nincs egyetlen olyan „negatív" sze­replője sem, akit ne próbálna meg­érteni. Nem szereti, de ördögnek sem láttatja őket." WWW.KAUIGRAM.com

Next