Kis János: Az állam semlegessége - Kis János válogatott művei (Pozsony, 2015)

A modern társadalmak tagjai vallási, világnézeti kérdésekben mélyen meg­osztottak, többféle etnikai közösség­hez tartoznak, különböző kulturális ér­tékekhez vonzódnak, más és más élet­formákat tartanak elfogadhatónak. Ho­gyan élhetnek mégis közös törvények alatt? - Az állam semlegessége ezt a kér­dést járja körül, a liberális politikai fi­lozófia hagyományait folytatva. Alap­­gondolata szerint a politikai közösség lehetőségének egyik alapfeltétele, hogy az állam minden polgárát egyenlőként kezelje. Az egyenlő bánásmód vallási és világnézeti konfliktusokban semleges­séget feltételez, a szólás, gyülekezés és egyesülés jogának terén széles körű to­leranciát, az etnikai sokféleség kapcsán pedig azt, hogy a kisebbségek speciális jogokat élvezzenek. A könyv elméleti fe­jezetei ezt a megállapítást értelmezik és magyarázzák. Az elmélet kifejtését al­kalmazások sora követi, melyek olyan vitás ügyekben foglalnak állást, mint a valláserkölcs és a világi etika viszonya, a család és házasság, az abortusz, az eu­tanázia, valamint a gyűlöletbeszéd jogi kezelése. A jelen, bővített kiadás az eredeti könyv (Atlantisz Kiadó, 1997) lezárása után keletkezett írásokkal egészíti ki a ko­rábban egybegyüjtötteket, miközben a tárgyalt témakörök elméleti összegzé­séhez is támpontokat ad. WWW.KALLIGRAM.com

Next