Koncsol László (szerk.): Egyházlátogatások és közgyűlések (1833-1838) - Csallóközi Kiskönyvtár (Pozsony, 2009)

Csallóközi Kiskönyvtár Könyvsorozatunkat harminckötetesre hirdettük meg, de a közelmúltban átléptük ezt a határt. Nemzetünk és régiónk népe ismerni akarja a múlt­ját, egyre átfogóbb és részletesebb történelemtudásra vágyik, soroza­tunk pedig ennek az olvasói igény­nek óhajt elébe menni. A csallókö­ziek az 1990-es évekig ritkán fordul­hattak múltjuk felé; a huszadik szá­zad minden évtizedben új történel­mi, gazdasági, nemzeti, nyelvi, vi­lágszemléleti, családi és létdrámák küszöbére sodorta őket, s amikor a holnapért vagy csak egy nyugodt éjszakáért kellett küzdeniük, kinek futotta volna erejéből, hogy ne elő­re, hanem vissza, a múlt felé fordít­sa kémlelő tekintetét? Könyvek is alig álltak a tudásra szomjas elmék rendelkezésére; ami egykor nyomta­tásban megjelent, azt szétszórták, fölfalták történelmünk viharai, újak írására pedig 1918 után, de legfő­képpen 1945-1989-ben kevés mód kínálkozott. Kiadónk reméli, hogy sorozatunk kötetei nemcsak tudás­ban, hanem öntudatban és hűség­ben is gyarapítani fogják a Csalló­köz és a szomszédos tájegységek ma­gyarságát, amely így szilárd utakat épít magának a jövendőbe. : (1993, 2000) :e (1993) yházmegye (1993) : (1993) lékei (1994) sa (1848) (1994) története (1994) :ség emlékkönyve (1995) -1740 körül) (1996) stóriája (1996) Hd I. vsaiból) (1996) nemesei adból) (1997) i babérig) (1997) 848/1849 (1998) yi vértanúi (1998) rület története I-II. (1998) plébánia múltjából (1999) Béla 'ől (1894-1896) (1999) ]yon, szép piros... tik) (1999) (özi népdalok) (1999) •/ földrajza (2000) köz földrajzi nevei (2000) 5-1740 (2000) ’gyház története) (2000) ncok (2000) ai /. Albár-Füss (2001) Ara 289,21 Sk/ 9,60 Eur

Next