Kornai János: A szocialista rendszer - Kornai János válogatott munkái 2. (Pozsony, 2012)

Fotó a szerző archívumából Kornai János a Harvard Egyetem és a Corvinus Egyetem emeritus pro­fesszora. Az MTA és több külföldi akadémia rendes vagy tiszteleti tag­ja. Tizennégy egyetem választotta díszdoktorává. Elnöke volt a Nem­zetközi Ökonometriai Társaságnak, az Európai Közgazdasági Társaság­nak és a Nemzetközi Közgazdasá­gi Társaságnak. Munkásságát töb­bek között Széchenyi-díjjal, Prima Primissima Díjjal, a Magyar Köz­­társasági Érdemrend Nagykereszt­jével és a francia Becsületrend tiszti fokozatával ismerték el. 1955 óta tudományos munkásságá­nak fő területe a szocialista rendsze­rek elemzése volt. Nevéhez fűződik a hiánygazdaság és a puha költség­­vetési korlát elméletének kidolgo­zása; kutatásokat végzett az általá­nos egyensúlyelmélet és a gazdasági rendszerek matematikai modellezé­se területén. A kilencvenes évektől a posztszocialista átmenet, a jólé­ti állam, illetve az egészségügy re­formja, az intézmények átalakulása, az átmeneti gazdaságok stabilizáci­ós programjai és a gazdaságpolitika kérdései kerültek tudományos tevé­kenységének középpontjába. WWW.KALllGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom