Sümegi István (szerk.): Vajda Mihály: Fiatalkori írások - Vajda Mihály válogatott művei (Pozsony, 2013)

Vajda Mihály a magyar filozófiai élet egyik legeredetibb és legeltökél­­tebb gondolkodója. Munkássága so­rán ismételten képes volt rákérdezni saját evidenciáira, s eközben olyan kérdésekkel szembesítette önmagát és olvasóit, melyek máig inspiratí­­vak. A jelenből visszatekintve élet­művére láthatjuk, hogy eközben a fi­lozófia új, sajátos útjait és módsze­reit is körvonalazta, a legmagasabb színvonalon. „Meg vagyok győződve arról, hogy a filozófia elvontságának látszatát az és csupán az teremti, hogy a com­mon sense embere nem érti, miről beszél a filozófus. Nem érti ugyanis a tudományostól eltérő beállítottsá­got, nem érti az attitűdöt. Nem érti a filozófiát, mert a filozófiát megér­teni kényelmetlen.” (Az emberiség funkcionáriusa) A négykötetesre tervezett életmű­kiadás több, egyaránt fontos felada­tot szándékozik ellátni. Egybegyűjt­ve kívánja a most és az elkövetke­ző évtizedekben érdeklődő olvasók számára megőrizni Vajda életmű­vét. A korábbi kötetekből különböző okok miatt kimaradt írásokat is be­emelve szeretné fontos szövegekkel bővíteni az ismert Vajda-korpuszt. WWW.KALLIGRAM.com

Next