Takács Judit: Meleg század. Adalékok a homoszexualitás 20. századi magyarországi társadalomtörténetéhez (Budapest, 2018)

Takács Judit tudományos tanácsadó az MTA Társadalomtudományi Ku­tatóközpont Szociológiai Intézetében. Első diplomáit az ELTE Bölcsészettu­dományi Karán szerezte magyar-tör­ténelem, majd kulturális antropológia szakon. Az Amszterdami Egyetemen 1994-ben kapott MA in Social Sciences fokozatot. 2002-ben védte meg szocio­lógiai doktori disszertációját a BKÁE-n, azaz a mai Budapesti Corvinus Egye­temen. 2011-től a szociológiai tudomá­nyok habilitált doktora (ELTE TáTK). Főbb kutatási területei közé tartozik a homoszexualitás társadalomtörté­nete, az LMBT+ emberek társadalmi helyzete, HIV/AIDS prevenció, vala­mint a családi gyakorlatok változásai, a törődő apaság és a gyermektelenség. WWW.KALLIGRAM.CO m I

Next