Vasica, Josef - Vargas, Stefan: Szent Konstantin: Ciril és Szent Metód élete (Pozsony, 2013)

Szent Konstantin-Cirill és Szent Metód élete, a 9. századból fennma­radt ószláv legenda két görög hitté­rítő, Konstantin, a Filozófus (szer­zetesnevén Cirill) és bátyja, Me­tód életútját, főként a Nagymorva Fejedelemségben végzett missziós tevékenységét örökíti meg, s egy­ben a korabeli Róma, Bizánc, il­letve Közép-Európa vallási, hatal­mi és társadalmi viszonyainak hi­teles rajza, sőt azt is megtudjuk belőle, hogy a két fivér 861-ben és 882 táján a kazárok földjén talál­kozott az etelközi magyarokkal is. Konstantin elévülhetetlen ér­deme, hogy megalkotta a szlávok első, glagolikának nevezett írását (ennek későbbi változata a tiszte­letére cirillikának, ma azbukának nevezett ábécé), és mindkettőjüké, hogy az evangéliumok lefordításá­val létrehozták az első ószláv iro­dalmi nyelvet, amely valamennyi ma beszélt szláv nyelv írásbelisé­gének alapja. Az 1150 éve, 863-ban Pannó­nia területére érkezett „szláv apos­tolok” mindvégig Európa vallási és kulturális egységének hirdetői voltak, munkásságuk szellemi híd Kelet és Nyugat között, ezt ismerte el 1980-ban II. János Pál pápa az­zal, hogy Szent Benedekkel együtt mindkettőjüket Európa társ-védő­szentjévé nyilvánította. WWW.KALLIGRAM.com

Next

/
Oldalképek
Tartalom