A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947 (Budapest, 2004)

....a kisebbség valódi dilemmája abból fakadt, hogy az impériumváltás nem egyszerűen a hatá rok megváltozását, nem a »felségjogoknak, vagy a legfelső uralkodónak a puszta cseréjét jelen tette“, hanem "egy nemzetrész amputációját“. amikor a kérdés valójában az volt. hogy az új állami organizmus befogadja, vagy kilöki az "idegen szövetet“" - olvashatjuk a könyvben. A monográfia a délvidéki magyar kisebbség e „ki taszításának és befogadásának" 1918 és 1947 közötti történetét tárja fel. A címben jelzett idő szak három impériumváltást foglal magában: azt az időszakot, amikor a délvidéki magyarok először kerültek kisebbségi sorba (1918-1944), majd 1941 és 1944 között ismét visszakerültek az anyaországhoz, hogy aztán 1944 őszén újabb impériumváltást éljenek át. amit az 194 7 es béke szerződés szentesített. A szerző magyar és helyi levéltári források kiak názásával. a hazai és a nemzetközi szakirodalom alapos feltárásával mutatja be. hogy milyen kül és belpolitikai, gazdasági, kulturális, társadalom történeti, és egyéb tényezők alakították e kisebb ség történetét, hogyan formálódott egy egy kor szakban kisebbségstratégiájuk, hogyan támogatta őket az anyaország egy egy időszakban, milyenek voltak etnikai, politikai szervezkedésük lehetősé gei és korlátái. Először a magyar történeti iroda lomban, részletesen bemutatja a partizánok ma gyarok elleni megtorló akcióit, de olvashatunk a könyvben arról is. miért nem tette szóvá egyik magyar kormány sem az ártatlan magyarok törne ges kivégzését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom