Napvilág Kiadó

1995-ös alapításunk óta mintegy négyszáz címet jelentettünk meg; alapfeladatunknak tekintjük a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzéseink és motivációink nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket elsősorban a társadalomtudományok iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveink között a felsőoktatásban használt alapvető szakkönyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.

Könyvek

Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete. Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban

Budapest, 2017
Filozófia

Capelle, Philippe - Comte-Sponville, André: Isten létezik-e még?

Fordító: Szalai Virág
Budapest, 2009
Filozófia

Erényi Tibor - Paneth Gábor - Popper Péter - Vikár György: Freud, avagy a modern individuum felfedezése

Budapest, 1997
Filozófia

Fisher, Mark: Kapitalista realizmus. Nincs alternativa? Második, javított kiadás

Fordító: Tillmann Ármin - Zemlényi-Kovács Barnabás
Budapest, 2021
Filozófia

Fromm, Erich: Az önmagáért való ember. Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata

Fordító: Gellériné Lázár Márta
Budapest, 2005
Filozófia

Gáll Ernő: A felelősség új határai

Budapest, 1999
Filozófia

Lukács György: A lélek és a formák. Kísérletek

Budapest, 1998
Filozófia

Lukács György: Esztétikai kultúra

Budapest, 1998
Filozófia

Todorov, Tzvetan: A rossz emlékezete, a jó kísértése. Mérlegen a XX. század

Fordító: Bethlen József
Budapest, 2005
Filozófia

Todorov, Tzvetan: Az emlékezet hasznáról és káráról

Fordító: Lenkei Júlia
Budapest, 2003
Filozófia

Vitányi Iván: Új társadalom - új szemlélet. Kísérlet az emberi világ új jellemzőinek kritikai elemzésére

Budapest, 2007
Filozófia

Agárdi Péter: József Attila, a közös ihlet. Egy irodalmi centenárium tükre és anatómiája

Budapest, 2010
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Agárdi Péter: Komp-ország megindult dühösen Kelet felé újra. Ady magyarsága és modernsége. Cikkek, versek, esszék, tanulmányok

Budapest, 2014
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Agárdi Péter: Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847-2014

Budapest, 2015
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Balázs Eszter: Az intellektualitás vezérei. Viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban és a Nyugatról 1908-1914

Budapest, 2009
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Csunderlik Péter: A „vörös farsangtól” a „vörös tatárjárásig”. A tanácsköztársaság a korai Horthy-korszak pamflet- és visszaemlékezés-irodalmában

Budapest, 2019
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Kassák Lajos - Pán Imre: Izmusok

Budapest, 2003
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Miklós Ágnes Kata: A nyolc fogaskerék esete. A detektívtörténetek mechanizmusai

Budapest, 2018
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Miskolczy Ambrus: Szellem és nemzet. Babits Mihály, Eckhardt Sándor, Szekfű Gyula és Zolnai Béla világáról

Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Neuhaus, Volker: Grass. Író a felejtés ellen

Fordító: Körber Ágnes - Kajtár Mária
Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Takács Péter: Nehéz jogi esetek. Jogelmélet és jogászi érvelés

Budapest, 2000
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Todorov, Tzvetan: Bevezetés a fantasztikus irodalomba

Fordító: Gelléri Gábor
Budapest, 2002
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Tournier, Michel: A vámpír röpte. Műelemzés és műkritika a Trisztántól Grassig

Fordító: N. Kiss Zsuzsa
Budapest, 2001
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet

Prime-Stevenson, Edward: Imre: egy emlékirat

Fordító: Bojti Zsolt
Budapest, 2021
Irodalomelmélet - Irodalomtörténet, Szépirodalom

Fleck Zoltán: Jogszolgáltató mechanizmusok az államszocializmusban. Totalitarizmus-elméletek és a magyarországi szocializmus

Budapest, 2001
Jogtudomány

Fleck Zoltán: Változások és változatlanságok. A magyar jogrendszer a rendszerváltás után

Budapest, 2010
Jogtudomány

Kondorosi Ferenc - Maros Kitti - Visegrády Antal: A világ jogi kultúrái - a jogi kultúrák világa

Budapest, 2008
Jogtudomány

Palasik Mária: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944-1949

Budapest, 2000
Jogtudomány

Pruzsinszky Sándor: Természetjog és politika a XVIII. századi Magyarországon. Batthyány Alajostól Martinovicsig

Budapest, 2001
Jogtudomány

Szigeti Péter - Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete

Budapest, 2004
Jogtudomány

Andor Tamás - Farkas Péter (szerk.): Az Adóparadicsomtól a Zöldmozgalomig. Kritikai szócikkek a világgazdaságról és a globalizációról

Budapest, 2008
Közgazdaságtan

Artner Annamária: Globalizáció alulnézetben. Elnyomott csoportok - lázadó mozgalmak

Budapest, 2006
Közgazdaságtan

Bernanke, Ben S.: Volt merszünk cselekedni. Emlékirat egy válságról és utóéletéről

Budapest, 2017
Közgazdaságtan

Brémond, Janine - Gélédan, Alain: Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia

Fordító: Benda Kálmán, ifj.
Budapest, 2005
Közgazdaságtan

Chomsky, Noam: Rekviem az amerikai álomért

Fordító: Piróth Attila
Budapest, 2018
Közgazdaságtan

Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. Átdolgozott, harmadik kiadás

Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Csáki György: Nemzetközi gazdaságtan

Budapest, 2017
Közgazdaságtan

Csáki György - Farkas Péter (szerk.): A globalizáció és hatásai. Európai válaszok

Budapest, 2008
Közgazdaságtan

Csáki György (szerk.): A látható kéz. A fejlesztő állam a globalizációban

Budapest, 2009
Közgazdaságtan

Farkas Zoltán: Hét szűk esztendő. A válságtól az önkénygazdaságig

Budapest, 2014
Közgazdaságtan

Friedman, Benjamin: Jólét és erkölcsösség

Fordító: Szári Péter
Budapest, 2010
Közgazdaságtan

Garai László: Egyáltalán, minek nekünk gazdaságpszichológia?

Budapest, 2015
Közgazdaságtan

Gerőcs Tamás: Magyarország függő fejlődése. Függőség és felzárkózás globális történeti perspektívában

Budapest, 2021
Közgazdaságtan

Gollier, Christian: Etikus eszközértékelés és a jó társadalom

Fordító: Felcsuti Péter
Budapest, 2020
Közgazdaságtan

Greenwald, Bruce C. - Stiglitz, Joseph E.: A tanuló társadalom megteremtése. A növekedés, a fejlődés és a társadalmi haladás kérdéseinek új megközelítése

Fordító: Felcsuti Péter - Vidovics-Dancs Ágnes
Budapest, 2017
Közgazdaságtan

Magas István: Globalizáció és nemzeti piacok. Liberális felfogások

Budapest, 2007
Közgazdaságtan

Mingst, Karen: A nemzetközi kapcsolatok alapjai

Fordító: Kovács Ákos András - Mesterházi Judit - Szikszai Szabolcs
Budapest, 2011
Közgazdaságtan

Pitti Zoltán: Gazdasági teljesítmények kontra társadalmi elvárások

Budapest, 2010
Közgazdaságtan

Polányi Károly: A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei

Budapest, 2004
Közgazdaságtan

Ricardo, David: A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei. Válogatás egyéb írásokból és parlamenti beszédekből

Fordító: Atkári János
Budapest, 2017
Közgazdaságtan

KBART