Feitl István - Gellériné Lázár Márta - Sipos Levente (szerk.): Rákosi Mátyás - Visszaemlékezések 1940-1956 2. kötet (Budapest, 1997)

A második kötet az „igazi” Rákosi-kor­­szakot, 1948-1956-ot öleli fel. Amíg az első időszakának tárgyalásánál Rákosi Mátyás megelégedhetett em­lékei egyszerű kifejtésével, a máso­dikban nemcsak bemutatja azokat a történeti eseményeket és folyamato­kat, amelyeket kiemelésre érdemes­nek tart, de 1949 nyarától, a Rajk-per időszakától védekezésbe szorulva viaskodik a Kádár-korszaknak az elő­ző éráról alkotott véleményével, ma­kacsul védve egykori tetteit. írásából kitűnik: kitart korábbi felfogása mel­lett, mely szerint a népnek áldozatot kell hoznia a „szebb jövő” érdeké­ben. A visszaemlékezések bemutat­ják a központi tervutasításos gazdál­kodás világát, az ötéves terv menetét, amelynek 1951-es felemelését - kivé­teles módon - Rákosi is komoly hi­bának tekinti, igaz itt is áthárítja a fe­lelősséget a szovjet hadvezetésre és magára Sztálinra. Az ő szemüvegén keresztül a tömegméreteket öltó büntetések, a koncepciós bűnperek sorozata a szocializmus építésének elkerülhetetlen kísérőjelenségévé zsugorodik. A személyi kultusz problematiká­ja visszatérően foglalkoztatja, keres­ve a felmentést a saját személyi kul­tuszának igézetében eltöltött évekre. Elismeri ugyan, hogy a bizalmatlan­ság és a gyanakvás eluralkodott rajta, de ezt nem hozza szoros összefüg­gésbe a koncepciós perek sorozatá­val. A perekkel kapcsolatban nem hárít el magáról minden felelősséget, de szívesebben hibáztatja itt is a köz­reműködőket. Az ő megvilágításában a nevével fémjelzett gazdaságpoliti­kai gyakorlat lényegében helyes volt, s ily módon személyes megtámad­­tatásként éli meg 1953-as leváltását. Az 1953-1956-os rész a hatalmának hanyatlását megélő Rákosit mutatja be. Ezeken az éveken végigvonul a Nagy Imrével folytatott küzdelem. Történeti arcképcsarnokában meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom