A Szentmise állandó részei. A külföldi magyaroknak (Budapest, 1995)

Bevezető rész

BEVEZETŐ RÉSZ A szentmise megújított rendje szerint a misén való tu­datos, tevékeny és gyümölcsöző részvétel megkívánja a hí­vek megfelelő és egyöntetű magatartását, mozgását is. Eszerint a hívek részvételével bemutatott miséken a hí­vek álljanak: 1. A pap bevonulásától a bűnbánati ima végéig. (Irgal­­mazzon nekünk... Ámen.) 2. Az Evangélium, a Credo és az Egyetemes Könyör­gések alatt. 3. A Miatyánk bevezetésétől a béke átadásának végéig (Legyen békesség köztünk mindenkor!) 4. Az áldás, az elbocsátás alatt és kivonuláskor. A hívek térdeljenek: Az átváltoztatást jelző csengetéstől az Urfelmutatást kö­vető akklamáció végéig. (íme, hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük...) Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hívek: Ámen. A HÍVEK ÜDVÖZLÉSE Pap: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal! Hívek: És a te lelkeddel!

Next