A vegyes házasságok (Budapest, 1904)

3 Előfordulhat az is, hogy a protestáns nő nemes, erényes életet folytat. S a férj, bámulva nejének eré­nyeit, könnyen jöhet a gondolatra: ime, minden vallás­ban lehet egyformán erényesen élni 1 Mire való tehát a böjt, a gyónás, a szent áldozás ? Neje sem végzi ezeket s mégis oly nemes, oly erényes! Elhagyja lassanként ő is ezeket s így fokról-fokra eljut a közönyösség útjára. Nem jogos-e tehát a kath. egyház szigorúsága, mely tiltja a vegyes házasságokat?... ** * De néha a nagyobb rossz elkerülése végett bizonyos föltételek mellett tűri az egyház a vegyes házasságokat. Melyek ezen föltételek? 1. Minden gyermeket kivétel nélkül katholikusnak kell keresztelni és nevelni. 2. A nem-katholikus fél tar­tozik megígérni, hogy kath. élettársát vallási kötelmeinek teljesítésében akadályozni nem fogja. 3. Tartoznak meg­ígérni, hogy a házassági frigyet csakis a kath. templom­ban kötik meg. 4. A kath. fél kötelessége elkövetni min­den megengedettet, hogy nem-katholikus életpárját meg­térítse ! Ha ezen négy föltételt őszintén megígérik, akkor megengedi az egyház (dispenzáczióval), hogy a házas­ság a templomban a rendes szertartásokkal köttessék. Megengedi az egyház ily föltételek mellett a vegyes há­zasságot, de nem helyesli. Mondottuk már, hogy az egy­ház a vegyes házasságot nem helyeselheti soha, mert az mindig, a legjobb föltételek mellett is, nagy veszélyt rejt magában ! * * ¥

Next