Ackermann Kálmán: A tatárjárás. Pályadíjat nyert történelmi olvasmány (Budapest, 1913)

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. A Szent-István-Társulat a magyar katholikusoknak egyesü­lete, melynek célja: jó könyveket kiadni és terjeszteni. A jó könyvre mindenki rászorul, mert a jó könyv a lélek mindennapi kenyere. Úrnak, tanulónak, földmívesnek, iparosnak egyaránt szükséges és hasznos a jó könyv, mert ebből merít ismereteket, buzdítást, vigaszt, szórakozást. A jó könyv állandó jóbarát, min­dig szól hozzánk, soha meg nem bánt bennünket, szüntelen javunkat akarja. Teljes ellentéte a rossz könyv, mely megtéveszti elménket, megmérgezi szívünket, elégedetlenekké, könnyelműekké, munkakerülőkké, Isten és embertársaink ellenségévé tesz bennünket. A Szent­ István-Társulat hatvanöt év óta áll fönn és közhasznú könyveivel, füzeteivel számtalan embert tanított okos dolgokra, vezette őket a becsület, az erény, a megelégedettség, az Isten­nek tetsző élet útjára. Különösen a nép felé fordult mindig gon­doskodása. Sok-sok népiratkája van, melyeket potom néhány fillérért lehet kapni. De állandóan is magához igyekszik csatolni a népet az úgynevezett pártoló tagsággal. Amíg ugyanis a Szent­ István-Társulat rendes tagjai évi 10 korona tagdíj fejében tudományos és más, magasabb műveltségűeknek való iratokat kapnak, addig a nép fiai, mint pártoló tagok, évi két-öt korona tagdíjért nekik való könyveket és füzeteket kapnak. A Szent- István-Társulatnak igen sok ilyen pártoló tagja van már, de kívánatos, hogy még több legyen, mert így terjed Magyarországon a jó, becsületes keresztény szellem. A Szent­ István-Társulat min­den haszon nélkül, sőt ráfizetéssel látja el az ő szeretett pár­toló tagjait, mert azt akarja, hogy Magyarország népe jó olvas­mányhoz jusson. Aki a Szent-István-Társulat pártoló tagja óhajt lenni, jelentse be szándékát (esetleg levelezőlapon) a Szent-István- Társulatnak (Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28.). Aki Buda­pesten lakik vagy tartózkodik, személyesen jelentkezhetik a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében is (Budapest, IV., Kecskeméti­ utca 2.). A pártoló tagok könyveiket a tagdíj lefizetése után minden év őszén kapják meg. Régebbi tagsági illetmények egész éven át beszerezhetők.

Next