Aubermann Miklós: Katholikus iskolai Biblia. Polgári és felsőbb leányiskolák II. osztálya számára (Budapest, 1912)

Egyháztörténeti segédkönyv — hittanároknak nélkülözhetetlen. Iskolai és magánhasználatra többek közreműködésével szerkesztette dr. Auber­­mann Miklós. Eredeti okmányok, idézetek, apologetikus részletek tára. A «Magyar Középiskola» ezt írja róla : «Valahára nálunk is kezd hódí­tani az a meggyőződés, hogy az eredményes, maradandó értékeket adó tör­ténettanításhoz nem elég a lelkes, szónokló előadás, hanem szükséges, hogy a tanulót valamiképpen visszahelyezzük a múltba, ráképesítsük a múlt esemé­nyeinek átélésére. ... A történettanításnak tehát mindenekfölött arra kell törekednie, hogy a múltnak eseményeit és hőseit minél közelebb hozza a tanuló lelki világához. Ezt a eélt akarják szolgálni az újabb időben, különösen Németországban megjelenő történeti olvasókönyvek. Nem lehet tagadni, ilyen segédkönyvet jelentékenyen megkönnyítik a történettanítás eszményének meg­közelítését. Fokozzák az érdeklődést, elevenségükkel, közvetlenségükkel és gyakran naiv hangjukkal meg tudják eleveníteni az elmúlt századokat. Örömmel kell megállapítanunk, hogy a történeti olvasókönyvek nagy pedagógiai jelentősége nálunk is kezd átmenni a köztudatba. Mutatja Mika Sándornak 1905. megindított vállalata. Ennek az örvendetes pedagógiai fölis­merésnek bizonyítéka Aubermann könyve is, mely egy új terület, az egyház­­történet tanítását van hivatva elevenebbé és tartalmasabbá tenni. Megjele­nését bizonyára örömmel üdvözlik a világtörténelem tanárai is, mivel külö­nösen az ó- és középkorra vonatkozóan több nagyfontosságú okmányt találnak benne, melyek Mika könyveibe nincsenek fölvéve. Legsikerültebb az első, a keresztény ókorra vonatkozó rész, mely csaknem tökéletesnek mondható : szemelvényei minden oldalról megvilágítják az egyház külső viszontagságait és belső életét, felölelnek minden érdekesebb vagy vitás kérdést, ami csak fölmerülhet a középiskolai egyháztörténettanítással kapcsolatban. .. . Bár nem egy idegennyelvü hasonló gyűjtemény van, nálunk mégis első e munka. Hogy tárgyszeretettel és hozzáértéssel készült, szívesen elismerjük róla. Bizonyítja ezt az egyes szemelvények gondos fordítása is. A szöveg mindenütt értelmes, hűsége mellett magyaros. Érdeme, hogy különös súlyt helyez a magyar törté­nelemre1. Egészben véve az egyháztörténeti segédkönyv nyeresége tankönyv­­irodalmunknak, 'melyért elismerés illeti a szerkesztőt és munkatársait. Kívá­natos, hogy minél élőbb utat találjon az iskolába, mert sok okulást nyújt az egyháztörténetet tanító tanárnak és tanuló diáknak egyaránt». Ugyanazon szerzőtől valók : Egiptom és Hellasz földjén. Finom krétapapiroson, 83 teljesen új klisével nyomott illusztrációval és 1 melléklettel. Kapható a szerzőnél Buda­pesten jlV., Váci-utca 45. sz. a.). Ára 3 K 20 fill, helyett 2 K 20 fill, bér­mentes küldéssel. Csak eredeti útleírásokat tartalmaz. Díszes ajándékkönyv. Főbb államtani kérdések szent Ágostonnál és Aquinói szent Tamásnál. Bérmentes küldéssel : ára 1 K. Tantervmenet az osztatlan iskolák I—VI. osztálya számára. Kézirat gyanánt. Ára 50 fillér.

Next