Bárány Ignácz (szerk.): Ötödik olvasókönyv. A katholikus népiskolák ötödik és hatodik osztálya számára [13. kiadás] (Budapest, 1904)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, VIIL, Szentkirályi-utcza 28 b. megjelent és a katholikns iskolák számára előirt s azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) II itt mi i könyvek. Esztergomi elemi katekizmus ... ... ... ... ... .................... 18fill. kis « ............................................ 36 « Egri elemi katekizmus ..................................................... ... 12 « kis « ................... ... ............................... 32 « Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára ................. 42 « « középkorú « « ......... .... ... 56 « « nagyobb « « ......... kor. 1.06 « Gerely József. Kis képes biblia. I/1I. oszt. számára ... ... ... 50 « « « « III/V. « « ... ... ... 80 « — Római kath. szertartástan. Iiis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel....................................................... ... _ 56 « A kér. katholikus Egyház szertartásainak magyarázata a Veszprém-egyházm. népiskolák számára ... ... ... ... ... 36 « Németh Gyula. Egyháztörténet ... ... ... ... ......................... 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv ... ... .................................... 20 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiadás 8 iv) 40 « (kisebb kiadás 5 iv) 24 « Drcisziger Ferencz. Uj magyar ABC-és könyv......................... 40 « Zelliger József. Magyar ABC-és könyv a tótajku róm. kath. népiskolák számára ............................... ... ... .............. 30 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv a kath. népisk. I. oszt. számára n. (( «« ii.« « in.« «« in. « « IV.« «« IV. « « V.« ««VATI. « « kor. 20 36 48 60 « Mócsy-Petrovácz-Walter. II. olvasókönyv ... ................... ... 48 III. « ... ....................... 60 IV. « (fiúiskolák számára) p IV. « (leányisk. számára) be -, V. « (fiúiskolák számára) k. 1.44 Zelliger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára 90 Dreisziger-Számord-Szokoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ............................... ... ... ... kor. 1.— Dreisziger-Györffy-Róvő. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára..............................kor. 1.40 d) Fali olvasőtáhlák, íali egyszeregy. Fali táblák a Bárány-féle ABC-és könyvhöz. (24 lap.) Crudakor. 4.8Ö — Vászonra huzva, fölaggatásra készen ............................24,—

Next

/
Oldalképek
Tartalom