Bartha József: Magyar nyelvtan mondattani alapon. Közép- és polgári iskolák I. és II. osztálya számára (Budapest, 1905)

A SZENT-ISTVAN-TARSULAT KIADVÁNYAI. (Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 28.] Bodnár Gáspár. Az iparostanoncok vallásoktatásáról. Vezérkönyv az iparostanoncok vallásoktatásához. Második kiadás. Az esztergomi egyházi főhatóság 1920—1903. sz. a. kelt engedélyével. Fűzve _ _kor. 3.— Demény Dezső. Alapvető hittan. Középisk. használa­tára. Fűzve ... ............................................................ « —.88 — Ágazatos hittan. Középiskolák felsőbb oszt. sz. Fűzve « 1.20 — Erkölcstan. Középiskolák felsőbb oszt. számára. Fűzve « 1.20 — Egyháztörténelem. Középiskolák felsőbb osztályai szá­mára. Fűzve.... .................................................... .... « 1.20 Gerely József. Képes biblia, vagyis: Az üdvösség története. Külön kiadás. Polgári iskolák számára. 72 fametszetű képpel és 1 térképpel. Fűzve _ _ « 1.40 — Római katholikus szertartástan. Közép kiadás. Pol­gári iskolák számára. 56 fametszetű képpel. Fűzve « 1.40 — Római katholikus szertartástan. Nagy kiadás. Közép­iskolák és képezdék sz. 68 fametszetű képpel. Fűzve « 1.80 Glasz Ferenc. Római katholikus vallástan. Ágazatos hittan a középiskolák V. oszt. részére. A nagymélt. magyar püspöki kartól előírt Tanítási terv és utasí­tások alapján kidolgozott pályamű. Fűzve_ _ ... « 1.60 Matuszka Mihály. Katholikus keresztény hittan. Az 1900. évi hitoktatási tanterv alapján a középiskolák V. oszt. számára_ ... ... .................................... « 1.60 — Katholikus keresztény erkölcstan. A középisk. VI. oszt. számára. (A nmélt. püspöki kartól hirdetett pályázat alkalmából engedélyezve.) Fűzve ............................ « 1.20 Pokorny Emánuel dr. O-szövetségi bibliai történe­tek. Középiskolák használatára. III. kiadás. 42 illusz­trációval és 1 térképpel. Fűzve.................._ .... ... « 1.20 — Új-szövetségi bibliai történetek. Középiskolák haszná­latára. III. k. 41 illusztrációval és 1 térképpel. Fűzve « 1.20 — Bibliai történetek polgári és felső leányiskolák hasz­nálatára. 69 képpel és 1 térképpel. Fűzve ... _ « 1.60 Pongrácz József. Katholikus egyháztörténelem polgári iskolák számára. Képekkel. Fűzve ............................ « —.80 Uhlyárik Jenő. Katholikus hittan. A középiskolák V. osztálya szám. és magánosok használatára. (A nagy­mélt. püspöki kartól hirdetett pályázat alkalmából engedélyezve.) Fűzve ... ... ............................ ... « 1.60 Vargha Dezső dr. Egyháztörténelem. Iskolai hasz­nálatra. II. kiadás. Fűzve ... ... ............................ « 1.40

Next