Báthory Nándorné: Asszonyi életművészet (Budapest, 1916)

Újdonság! Újdonság! ♦♦ Host jelent meg ♦♦ ANDOR JÓZSEF: BOLDOG OTTHON ♦♦♦ című regénye ♦♦♦ Ára 4 korona 60 fillér. JÁTSZÓTÁRSAK. Irta: HANDEL MAZZETT9. ♦ Regény. Két kötet kötve. ♦ Ára 2 korona 40 fillér. E%y tipikus bécsi nyárspolgárt előző generációk becsületes munkája és szerencsés spekulációi kiemelik abból a körből, amelyben született s műveltségénél, gondolkodásánál, szoká­sainál fogva tartozik. Az erkölcsi és szellemi javak azonban nem egyszer átruházható javak. Az új atmoszférában csak a pénzért megszerezhető külsőségeket tudja magáévá tenni. Szel­lemi emelkedése kimerül abban, hogy majmolja a született előkelőek társadalmi szokásait, Ízléstelenül ugyan, de fényesen rendezi be lakását, zárdában nevelteti egyetlen leányát, hogy azután egyik szórakozásból a másikba hajtsa, csakhogy minél előbb magas származású vővel emelhesse családja társadalmi pozícióját. A szellemi proletárság között mindig akad, aki né­hány sikertelen kísérlet után fülig elmerülve az adósságban, szívesen elveszi e gazdag polgárleányt is, ha még olyan kö­zönséges lesz is az anyósa. Csakhogy ezt a zárdában nevelt, finom lelkű polgárleányt az előkelő fellépés már nem elégíti ki, azt jól tudja, hogy a pénz nem boldogság. Igen gyakran azonban nincs annyi ereje, hogy ellen tudjon állani félreve­zetett szüleinek. így keletkeznek azok a szomorú históriák. Egy ilyen tragikus sorsú gazdag polgárleánynak történetét raj­zolja meg Handel-Mazzetti a legreálisabb élethűséggel. Ter­mészetes, hogy feszült érdeklődéssel kisérjük a sok nevetséges és szomorú jeleneten át az ösmerős ösmeretleneket. Megrendelhető a Szent*lstván*Társulat könyv* kereskedésében, Budapest, IV., Kecskeméti* utca 2. szám és Szeged, Karász*utca 10. sz.

Next