Brackel Ferdinande, báró: A műlovas leánya 1. Regény három kötetben - Családi regénytár 41. (Budapest, 1905)

L! Családi Яедёпу1аг. A katholikus művelt közönségnek egy régi vágyát teljesítette a Szent-István-Társulat, midőn Családi Regénytár czím alatt új vállalatot indított, mely a maga nemében egyedül álló hazai irodal­munkban. Regényeket és elbeszéléseket nyújt e vállalatban, a legjelesebb hazai és idegen katho­likus íróktól, de csak oly műveket, melyek a kath. szépirodalom minden követelményének megfelel­nek: kiváló irodalmi becscsel bírnak, de egyszer­smind tiszta erkölcsi légkörben mozognak s valódi keresztény fölfogást tükröznek vissza. Valóban égető szükség is van arra, hogy a katholikusoknak oly szórakoztató olvasmányaik legyenek, a melyek sem hitüket, sem erkölcseiket nem sértik; melyek szellemüket gyönyörködtetik, de harmóniában is vannak katholikus világ’ ézetükkel és erkölcsi fölfogásukkal. Ezért re léljiik, hogy a Családi Regénytár kedvező fogadtatásra talál a katholikus olvasóközönségnél, melynek pártolása csak ösztön­zésül fog szolgálni a minden áldozatra kész Szent- Islvám- Társulatnak, hogy ez új vállalatát minél szélesebb alapokon fejleszsze. A Családi Regénytdr 10 íves kötetekben jelenik meg, az egyes kötetek ára csinos angolvászon­­kötésben csak egy korona. A Családi Regény tár kötetei megrendelhetők a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában (Budapest, Vili. kér., Szent­­királyi-utcza 28. sz.), vagy könyvkereskedésében, (Budapest, IV., Kecskeméti-u. 2. szám) valamint minden fővárosi és vidéki könyvkereskedésben. A «Családi Regénytár»-bői megjelentek: 1. és II. kötet. Germaine eszménye. Regény. Irta MontalMária. Fordította Sze/itannai. — D’Arbout ezre­des három párbaja. Elbeszé­lés. Irta Beugny d’Hagerne. Fordította dr. Rada /. III. kötet. Utak az életben. Elbeszélések. Irta Cyprián. IV. kötet. Filemon ezredes. Elbeszélés. Irta C. De Lamiraudie.

Next